Tlf.: 33 13 12 35​​

Advokatsamfundet

​Advokatkontoret Bygum & Johnsen er etableret på følgende adresse: Valkendorfsgade 5, 1151 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33131235.

Bjarne Johnsens CVR-nummer er: 10585678.

Jens Bygum Knudsens CVR-nummer er: 36831340.

Martin Jastrams CVR-nummer er: 41889088.

Advokatkontoret Bygum & Johnsen er organiseret som et kontorfællesskab, der er personlig ejet af henholdsvis Bjarne Johnsen og Jens Bygum Knudsen.

Klientbankkonto føres i Danske Bank og Lån & Spar Bank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatkontoret Bygum & Johnsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatkontoret Bygum & Johnsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatkontoret Bygum & Johnsen uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatkontoret Bygum & Johnsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatkontoret Bygum & Johnsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatkontoret Bygum & Johnsen og/eller utilfredshed med en af Advokatkontoret Bygum & Johnsens advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokatkontoret Bygum & Johnsen er underlagt regler i hvidvasklovgivningen og klienter gøres opmærksom på følgende:

§16 underretning:

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt din advokat forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Din advokat må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted. 

Firma

Advokaterne Bygum & Johnsen

Bjarne Johnsen CVR: 10 58 56 78​

Jens Bygum CVR: 36 83 13 40

​Adresse

Valkendorfsgade 5
1151 København K

Kontakt

Tlf.: 33 13 12 35