Tlf.: 33 13 12 35​​

Advokatsamfundet

​Advokatkontoret Bjarne Johnsen er etableret på følgende adresse: Valkendorfsgade 5, 1151 København K

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 33131235.

Bjarne Johnsens CVR-nummer er: 10585678.

Advokatkontoret Bjarne Johnsen er personlig ejet af Bjarne Johnsen.

Klientbankkonto føres i Nykredit. Kontonummer: 8117 0002 921 124.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokatkontoret Bjarne Johnsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos Advokatkontoret Bjarne Johnsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsikring. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatkontoret Bjarne Johnsen uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatkontoret Bjarne Johnsen anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatkontoret Bjarne Johnsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatkontoret Bjarne Johnsen og/eller utilfredshed med en af Advokatkontoret Bjarne Johnsens advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.

Advokatkontoret Bjarne Johnsen er underlagt regler i hvidvasklovgivningen og klienter gøres opmærksom på følgende:

§16 underretning:

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er din advokat forpligtet til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt din advokat forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive dine ID oplysninger til SØIK. Din advokat må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted. 

Firma

Advokatkontoret Bjarne Johnsen 

CVR: 10585678​

​Adresse

Valkendorfsgade 5
1151 København K

Kontakt

Tlf.: 33 13 12 35